گروه درسی سوم ابتدایی آذربایجان شرقی

آموزش و پرورش

برنامه سالانه گروه درسی پایه سوم در سال تحصیلی 92-91

برنامه سالانه گروه درسی پایه سوم در سال تحصیلی 92-91


 

برنامه

                                         فعالیت

                 اهداف

شیوه ی ارزشیابی

زمان اجرا

 

انسجام برنامه ی سالانه گروه ها،  بهبود وکیفیت بخشی به فرایند یاددهی- یادگیری

-فرا خوان برنامه ی اجرایی گروه های آموزشی نواحی ومناطق

-برگزاری جشنواره ی الگوهای برتر تدریس -تشکیل کارگاه آموزشی با حضور سرگروه های نواحی ومناطق

-برگزاری جشنواره ی ارتقاء خلاقیت وابتکارات مدیران

- برگزاری جشنواره ی جابربن حیان

-تهیه  ی نمو نه طرح درس ودرج درسایت گروه درسی

-اقدام پژوهی

-اجرای طرح ارتقائ قرآن

-تهیه ی بهینه ی برنامه ی سالانه ی گروه های درسی توانمند سازی وتشویق معلمان دربهره گیری از طرح درس والگوهای نوین تدریس  -توسعه ی الگوهای نوین دربین معلمان

 

نظرسنجی توسط نواحی ومناطق وبررسی مستندات

 

 

طول سال

 

 

بهبود وکیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی تحصیلی

 

-تهیه وتدوین وتشکیل بانک سؤالات استاندارد

 

-آشنانمودن معلمان با آزمون های تیمز وپرلز

 

 

 

 

ترغیب وتشویق معلمان به استانداردسازی سؤالات

 

 

نظرسنجی

 

 

طول سال

 

توسعه وتولید کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات

-فعال سازی سایت گروه درسی

-ترغیب همکاران به فعال سازی سایت گروه درسی

- ارتباط مجازی باهمکاران از طریق سایت

-ترغیب همکاران به آشنایی وآموزش با سیستم های آموزشی مدارس هوشمند

-تهیه وتولید نرم افزار آموزشی

 

 

ارتباط آسان با گروه های آموزشی

 

 

ثبت نظرات درسایت

 

طول سال

 

 

 

 

سایر فعالیت ها

 

-بازدید از واحد های آموزشی نواحی ومناطق وارائه ی باز خورد

 

-اخذ برنامه جلسات مجامع عمومی معلمان پایه سوم

 

-شرکت در مجامع عمومی  وجلسات برگزاری نواحی ومناطق معلمان پایه سوم

 

- ارزیابی عملکرد گروه های درسی پایه سوم نواحی ومناطق

بازدیدازمدارس  ومراکز ld               

 

 

بررسی وضعیت علمی مدارس جهت شرکت در جلسات

 

 

مشاهدات عملکردی  بررسی مستندات

 

طول سال

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط گروه درسی سوم آذربایجان شرقی  |