گروه درسی سوم ابتدایی آذربایجان شرقی

آموزش و پرورش

دانستنی های علوم بخش آب در روی زمین

1-    در کجاها آب پیدا می شود؟ دریا- دریاچه رودخانه – اقیانوس- چشمه- قنات- چاه

2-    چرخه ی آب را توضیح دهید.

آب دریاها،رودخانه ها وآب های روی زمین بخار شده وتبدیل به ابر می شود.

وقتی ابرها به جاهای بلند وسر د برسند قطره های کوچک به باران یا برف تبدیل شده وبه زمین برمی گردند. مقداری از آب باران روی زمین جاری، مقداری داخل زمین شده ومقداری نیز دوباره به هوا برمی گردد.

3-    با توجه به چرخه آب،آیا کره زمین مرتب کمترمی شود یا فقط تغییر حالت می دهد؟

فقط تغییر حالت می دهد.حتی آبهایی هم که براثر مصرف انسان کمترمی شود ،دوباره به آبهای زیرزمینی اضافه می شود.

4-    ابرچگونه به وجود می آید؟

درهوا همیشه مقداری بخار آب وجود دارد اگرمقدار این بخار آب زیاد شود ابربه وجود می آید.

5-    چند نوع ابروجود دارد ؟ نام ببرید؟ سه نوع ابر وجود دارد:

1-رشته ای یا پرمانند   2- پنبه ای یا پشته ای   3- لایه ای

6-    ابرهای پرمانند چه خصوصیاتی دارند؟

بسیار بالا هستند ومانند پربه نظر می آیند. بارندگی هم ندارند.

7-    ابرهای پشته ای چه خصوصیاتی دارند؟

مانند تکه های پنبه اند ودرهوای نسبتا خوب درآسمان پیدا می شوند رگبار سبک دارد.

8-    ابرهای لایه ای چه خصوصیاتی دارند؟

لایه لایه اند وهمه ی آسمان را می پوشانند. بیشتر بارندگی ها از این ابرهاست.

9-    آبی که از بارندگی به روی زمین می رسد، به چه شکلی درمی اید؟

مقداری روی زمین جاری می شود مقداری بخار می شود وبه هوا می رود ومقدار نیز درزمین فرو می رود

10-طرز تشکیل رود درکوه را شرح بده.

آبهایی که از ذوب شدن برف کوه ها جار می شود،به هم وصل می شوند ورود به وجود می آید.

11-درجاهایی که رودخانه ودریاچه وجودندارد، مردم آب لازم برای مصرف خانگی و... را از کجا به دست می آورند؟از چاه وچشمه

12-چرا اب بعضی از چاه ها آلوده است؟

مقداری آب داخل زمین می رود وقسمت آبدار زمین را تشکیل می دهد وقتی چاه فاضلاب نزدیک به چاه آب باشد؛ فاضلاب داخل آب خوردن می شود وآن را آلوده می کند.

13-طرز ساختن چاه مصنوعی را توضیح بده.

سروته یک قوطی حلبی را بریده و چند جا دراطراف آن با میخ سوراخ می کنیم

ماسه را درظرف شیشه ای ریخته وقوطی راطوری میان ماسه ها می گذاریم که خالی بماند.

این قوطی به جای چاه است، مقداری آب درماسه ها می ریزیم. مشاهده می کنیم که آب از بین ماسه های اطراف قوطی واز راه سوراخ ها قوطی داخل قوطی شده وبالا می آید.

14-آیا عمق همه چاه های آب به یک اندازه است؟نخیر

آب درهمه ی زمین ها به یک اندازه فرو نمی رود.آب تاجایی درزمین فرو می رود که به زمین سفت برسد و آن جا جمع شود.بنابراین برخی چاه های آب کم عمق وبرخی عمیق هستند.

15-آبی که درخانه مصرف می کنید از کجا می آید؟

دربیشتر شهرها، آب آشامیدنی از رودخانه ها یا چاه تامین می شود.این آب قبل از این که به خانه ها برسد، درپشت سدها یا استخرهای بزرگ جمع می شود. بعد آن رابه تصفیه خانه می برند.

16-درتصفیه خانه ها چه کارمی کنند؟ آب را پاکیزه وبرای مصرف آماده می کنند.

یعنی گل آن هابا استفاده از صافی گرفته می شود وپس ازآن که میکر وب آن ها را با مواد – میکرب کش از بین بردند آب پاکیزه وسالم از راه لوله به شهر هاوروستاها می فرستند.

17-چرا باید مردم ایران درمصرف آب صرفه جویی کنند؟

زیرا دربیشتر قسمت های کشور ما، باران کم می بارد وآب کم است.

18-چگونه می توانیم آبی را که یک بار ازآن استفاده شده ،دوباره استفاده کنیم؟

با تصفیه ی دقیق ود وباره ی آب ویا این که ازاین آب برای آبیاری گل ها و...استفاده کنیم.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط گروه درسی سوم آذربایجان شرقی  |