گروه درسی سوم ابتدایی آذربایجان شرقی

آموزش و پرورش

نمونه سوالات تيمز علوم سوم

نام و نام خانوادگی:                        به نام خدا                            

پایه: سوم                                               نمونه سوالات تیمز                     

نام درس:   علوم تجربی                             تاریخ:                               مدت پاسخ گویی: 45 دقیقه   

1

کدام گروه از جانوران زیر همگی پستاندارند؟                                    

 

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

علوم زیستی

دانستن

 

الف) گاو, شیر, میمون                      ب) پروانه, مورچه, پشه

ج) میمون, گاو, زنبور                      د) مرغابی, عقاب, گوسفند  

2

کدام یک منبع نور و گرمای زمین است؟                   

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

علوم زیستی

 به کار گیری

الف) سوخت ها           ب) آتش

ج) خورشید                 د) ماه

3

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

 بهداشت

 به کار گیری

خوردن چه غذاهایی کار روده ها را آسان تر می کند؟

الف) غذاهای چرب          ب) غذاهای شیرین

ج) غذاهای گوشتی           د) سبزی ها و میوه ها

4

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم زمین

 دانستن

دریاهای بسیار بزرگ را ..................

 می نامند.

 

5

وقتی در روی دریا باد می وزد, روی آب ................. ایجاد می شود.

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم زمین

 دانستن

6

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم فیزیکی

  به کار گیری

اگر یک بشقاب را روی دهانه ی کتری که از آن بخار خارج می شود بگیریم چه اتفاقی می افتد؟ و چه تغییری روی می دهد؟

                                 

7

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم زمین

  به کار گیری

اگر مقدار بخار آب هوا زیاد باشد ................ به وجود می آید.

 

8

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم زیستی

  به کار گیری

یک ویژگی پرندگان و یک ویژگی ماهی ها را بنویسید:

 

9

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم زیستی

 دانستن

دانه های کاج چگونه پراکنده می شوند؟ شرح دهید.           

 

10

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم زمین

  استدلال

مجید در سه نعلبکی مقداری آب ریخت و سپس در نعلبکی ها به ترتیب 1 قاشق و 2 قاشق و 3 قاشق نمک ریخت و آن ها را به هم زد. سپس هر سه نعلبکی را در مقابل آفتاب گذاشت تا آب آن ها بخار شود. حالا با توجه به آزمایش مجید به سوال ها پاسخ دهید.

الف) چه چیزی در نعلبکی ها باقی می ماند؟

ب) کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر نمک دارد؟

11

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم فیزیکی

   استدلال

مادر وحید شیر را روی گاز گذاشت ولی چون فراموش کرد به آن سر بزند شیر روی اجاق سر رفت. این موضوع اثر گرما را بر کدام حالت ماده ثابت می کند؟ چرا شیر سر رفت؟ علت آن را بنویسید.

12

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم  زیستی

   استدلال

مهدی به سارا گفت ما تمام مواد غذایی لازم برای سالم ماندن را از پروتئین ها به دست می آوریم. سارا با خود فکر کرد که مهدی به انواع دیگر غذاها نیاز دارد. چه کسی درست می گوید؟

الف) مهدی                ب) سارا

13

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

  علوم فیزیکی  

دانستن

کدام یک از وسایل زیر انرژی حرکتی دارد؟

الف) چراغ مطالعه           ب) بخاری برقی

ج) پنکه                         د) اتو

14

تصاویر پایین جمجه ی دو جانور را نشان می دهد. جمجه ی 1 و جمجه ی 2.

یکی از این جانوران فقط گیاه و دیگری فقط جانوران دیگر را می خورده است. در جای خالی زیر بنویسید هر دندان مربوط به کدام نوع جانور است:

جمجه ی شماره ی یک مربوط به دندان های جانور ..................... است.

جمجه ی شماره ی دو مربوط به دندان های جانور ....................... است.

موضوع

حیطه محتوایی

حیطه شناختی

علوم

علوم زیستی

استدلال

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت   توسط گروه درسی سوم آذربایجان شرقی  |